حالت نمایش:         

تصوير

داخلي 2

موقعيت بخش : ساختمان شماره 4 طبقه اول

رياست بخش : دكتر حميد رضا معزي

تعداد تخت : 30 تخت فعال

تعداد اتاق هاي بستري : 4 اتاق 5 تخته كه جهت بيماران داخلي است، 2 اتاق ايزوله، يك  اتاق 2 تخته و2 اتاق 3 تخته كه جهت بيماران آقا  و خانم  فك وصورت است .

تعداد نيرو : 10 نيروي حرفه اي پرستار 4 نيروي كمك بهيار خانم و يك كمك بهيار آقا

تجهيزات: يك عدد ساكشن پرتابل  ،يك عدد دستگاه الكترو شوك ، يك عدد دستگاه نوار قلب ، 2 عدد سرنگ پمپ ،يك عدد دستگاه پالس اكسي متري ، يك عدد تشك مواج ،يك عدد دستگاه  اكسيژن ساز ،26 عدد اكسيژن سانترال ، 18 عد دساكشن سانترال ، آمبوبگ در سه سايز (بزرگسال اطفال نوزادان) ،ترالي كد ترالي دارو ، دستگاه اشعه 

سرويس هاي تخصصي فعال در اين بخش: داخلي ،  ريه ، عفوني، نورولوژي ، قلب ، غدد جراحي

مشخصه های بارز این بخش:

  • ویزیت مستقیم بیماران توسط اتند
  • پرسنل پرستاری حرفه ای و دوره دیده
  • استفاده از وسایل و تجهیزات استاندارد
  • کاربرد روشهای درمانی نوین و پانسمان های نوین
  • حضور انترن و رزیدنت به صورت 24 ساعت

 تلفن های داخلی بخش 394- 386

 تلفن بیمارستان :33348038